AUDITORS

L’auditor, és el professional més capacitat tant per l’anàlisi de l’estat de l’empresa com per detectar les àrees de risc existents, col•laborar a la valoració del negoci, realitzar la Due Diligence i prevenir possibles fraus.

Comptem al nostre equip amb auditors ROAC amb amplia experiència i formació continuada, que amb el seu treball a més de permetre que les empreses acompleixin amb l’exigència legal de l’auditoria, proporcionen a la mateixa un valor afegit que percep l’empresa auditada.

Ojeda Economistes, SLP està inscrita al Registre de Societats del I.C.J.C.E amb el nº 1213 i amb Nº ROAC: S2501.

En aquesta àrea d’actuacions convé destacar, d’entre d’altres actuacions:

  • Auditoria de comptes anuals individuals i consolidats preparats sota els principis del Pla General de Comptabilitat.
  • Auditoria d’ajuts i subvencions atorgats per organismes públics.
  • Assistència a socis minoritaris: examen de comptes.
  • Assistència comptable en reclamacions i litigis.
  • Investigacions comptables

Participem, entre d’altres, als següents col•legis professionals, associacions i organismes: