COMPTABLE · FISCAL · LABORAL

Prestem servei tant per aquelles empreses que han externalitzat el seu departament comptable, per tal de centrar-se en el seu negoci, com aquelles que tenen el seu propi departament comptable i precisen de revisió, tutela i consulta periòdica.

La confecció de les nòmines i les gestions amb la Seguretat Social requereixen de personal qualificat. Un mal servei pot derivar en afectacions fiscals, administratives o legals que convé evitar.

La nostra experiència en actuacions amb l’Administració està ratificada per anys de formació i multitud d’expedients resolts favorablement.

A més de la gestió continuada, actuem habitualment realitzant:

  • Revisió de l’acompliment d’obligacions fiscals i laborals.
  • Anàlisi comptable i fiscal.
  • Informació periòdica en relació a novetats tributàries, comptables i laborals.
  • Confecció i presentació d’ Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
  • Reestructuracions d’empresa.
  • Certificació de la realitat de deutes reclamats a tercers.
  • Suport a l’acompliment de les obligacions mercantils, fiscals i laborals.
  • Atenció de requeriments, assistència a les comprovacions i inspeccions, presentació de recursos administratius, etc.
  • Col•laboració estreta amb diversos despatxos d’advocats, complementant aquest servei pels seus clients.

Participem, entre d’altres, als següents col•legis professionals, associacions i organismes: