PERICIAL

Més de 150 pericials econòmiques i comptables en l’ordre civil, penal, administratiu i laboral avalen la nostra experiència en aquest camp.

Tipus habituals de pericials

CIVIL – MERCANTIL

 1. Valoració de danys econòmics.
 2. Quantificació del dany emergent i lucre cessant.
 3. Indemnització per clientela.
 4. Danys i perjudicis en contractes d’agència o distribució.
 5. Derivació de responsabilitat d’administradors.
 6. Valoració d’empreses i branques d’activitat.
 7. Informes de viabilitat econòmica.
 8. Anàlisi patrimonial a nivell personal i empresarial (dret família).
 9. Certificació de la realitat de deute reclamat a tercers.
 10. Revisió de l’acompliment de la normativa comptable.
 11. Anàlisi d’estats financers.
 12. Pericial comptable.

PENAL ECONÒMIC

 1. Descapitalització de societats.
 2. Successió empresarial.
 3. Derivació de responsabilitat.
 4. Estimació de danys i perjudicis.
 5. Revisió de l’acompliment de la normativa comptable i fiscal.
 6. Revisió comptable per a determinar l’origen i l’aplicació de fons.
 7. Anàlisi d’Estats Financers.
 8. Pericial comptable.
 9. Anàlisi d’àrees de risc a les empreses, per despatxos d’advocats especialitzats en Compliance penal.

LABORAL

 1. Acomiadaments objectius: Anàlisi de causes econòmiques, productives i organitzatives.
 2. Elaboració de Memòries d’Expedients de Regulació d’Ocupació.

FISCAL – ADMINISTRATIU

 1. Pericials TEARC.
 2. Acreditació de l’acompliment dels requisits d’ajornament dels deutes tributaris.
 3. Valoració d’empreses.
 4. Valoració d’operacions mercantils concretes.
 5. Anàlisi del fons econòmic en operacions de reestructuració.
 6. Operacions vinculades.